IMAGE การลอกท่อรางระบายน้ำ
วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566
วันที่ 16 / 03 / 2566 เวลา 14.00 น.... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการ การรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันศุกร์, 17 มีนาคม 2566
วันที่ 17 / 03 / 2566 เวลา 08.30 น.... Read More...
IMAGE กิจกรรมออกกำลังกาย (โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ)
วันพุธ, 15 มีนาคม 2566
วันที่ 15 / 03 / 2566 เวลา 17.00 น. งานพัฒนาชุมชน... Read More...
IMAGE การมอบข้าวของเครื่องใช้ให้ผู้ประสบภัยไฟไหม้
วันจันทร์, 13 มีนาคม 2566
วันที่ 13 / 03 / 2566 เวลา 10.00 น.... Read More...
IMAGE โครงการทัศนศึกษาอบรมดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังกะ
วันศุกร์, 10 มีนาคม 2566
วันที่ 10 / 03 / 2566 เวลา 14.00 น.... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะโครงการฝึกอบรมละทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร
วันพฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2566
วันที่ 09 / 03 / 2566 เวลา 8.30 น.... Read More...
IMAGE 1.ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่และติดตั้งถังเคมีดับเพลิง
วันอังคาร, 07 มีนาคม 2566
วันที่ 07 / 03 /2566 เวลา 9.00 น... Read More...
IMAGE พิธีมอบประกาศนียบัตร
วันอาทิตย์, 05 มีนาคม 2566
เมื่อวันที่ 05 / 03 / 2566 เวลา 9.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร... Read More...

Additional information