• เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ไม่พึ่งพายาเสพติดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ โครงการอบรมให้ความรู้ ทางด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีพ.ศ.2562 "กิจกรรมการทำเบเกอรี่และกาแฟสด" ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2562 ให้แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในการฝึกอาชีพการทำเบเกอรี่และกาแฟสด โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีพ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังกะ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และนำผลงานเดินขบวน ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี
  • นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะร่วมกับทางโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเสียหายและรู้วิธีป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ณ.โรงเรียนอุดมสิทธฺศึกษา
MetroPagina.com
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี2563
วันพฤหัสบดี, 02 มกราคม 2563
เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ ดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562
โครงการหน้าบ้านน่ามอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก... Read More...
IMAGE เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562
เทศบาลตำบลวังกะได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่... Read More...