• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนวัดสมเด็จ ด้วยวอธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนวัดสมเด็จ ด้วยวอธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นตลาดสด รางระบายน้ำและระบบไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นตลาดสด รางระบายน้ำและระบบไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงหลังคา พร้อมเปลี่ยนหลังคาฝ้าเพดานเเละระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังกะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงหลังคา พร้อมเปลี่ยนหลังคาฝ้าเพดานเเละระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังกะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ

ประกวดราคาจ้างเหมาดูเเลสวนสาธารณะเเละทำความสะอาดถนน,ตลาดสด ฯลฯ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาดูเเลสวนสาธารณะเเละทำความสะอาดถนน,ตลาดสด ฯลฯ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง- ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตระบบประปา

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง- ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตระบบประปา