ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

339 หมู่ที่ 3 .หนองลู  .สังขละบุรี.กาญจนบุรี 71240

โทร 034-595093

ส่งแฟกซ์ 034-595564

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 034-595346

 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : เทศบาลตำบลวังกะ  สังขละบุรี

 

 

 แผนที่เทศบาลตำบลวังกะ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์        “เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน ด้านวัฒนธรรม    การท่องเที่ยว    และการศึกษา

พันธกิจ

          1. ด้านวัฒนธรรม

             -  สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของทุกเชื้อชาติ

             -  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชุมชน

             -  มุ่งเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

          2. ด้านการท่องเที่ยว

            -  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง

            -  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

            -  ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชน

            -  มีแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระบบภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

          3. ด้านการศึกษา

            - ส่งเสริมด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ

            - สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา

            -  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ

            -  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

         1. ด้านวัฒนธรรม

            -  จัดงานประเพณีให้ยิ่งใหญ่และถูกต้องตามวัฒนธรรม

            -  มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

            -  ส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละเชื้อชาติ

2. ด้านการท่องเที่ยว

            -   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อบริการ                       แก่นักท่องเที่ยว

            -   ก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

            -   ฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้และสามารถเป็นมัคคุเทศก์ของท้องถิ่น

            -   ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว                                                                

          3. ด้านการศึกษา

            -  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส

            -  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา

            -  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

        

 

อำนาจหน้าที่ของเทสบาลตำบลวังกะ

 

เทศบาลตำบลวังกะ

มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562        และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ดังนี้

1.ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

 

มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ

(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

 

 

มาตรา 51 เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5) บํารุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ

(9) เทศพาณิชย์

 

 

 

2. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอํานาจ

และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ

(5) การสาธารณูปการ

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9) การจัดการศึกษา

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส

(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14) การส่งเสริมกีฬา

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

(19) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(23) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ

(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(25) การผังเมือง

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28) การควบคุมอาคาร

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลวังกะ

1. ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

                    เมื่อวันที่  8 เดือนพฤศจิกายน  พ..2499  ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลสังขละบุรี  ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม  พ..2528  ได้มีประกาศ กระทรวงมหาดไทย  ยุบสุขาภิบาลสังขละบุรี   อำเภอสังขละบุรี  จัดตั้งสุขาภิบาลวังกะ  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี      และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 195 หน้าที่  6284  วันที่  24 ธันวาคม  2528

                    ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.. 2542  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116  ตอนที่  9 ก  วันที่  24  เดือนกุมภาพันธ์  พ.. 2542

  

สภาพพื้นที่และอาณาเขต   

                   เทศบาลตำบลวังกะ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ                          (เขื่อนเขาแหลม) ครอบคลุมพื้นที่ 11.11 ตารางกิโลเมตร  ของหมู่ที่  1 (ชุมชนบ้านนิเถะ )                                         หมู่ที่   (ชุมชนบ้านวังกะ)  และหมู่ที่ (ชุมชนบ้านไหล่น้ำ)  บางส่วน  ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี   

           อาณาเขต     - ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  หมู่ที่  3    .หนองลู  ตามแนวหลักเขตที่  1-2

                          - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  หมู่ที่ 1,3  .หนองลู  ตามแนวหลักเขตที่  2-3

                          -  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   หมู่ที่    ต.หนองลู  ตามแนวหลักเขตที่  4,5,6-1

                          -  ทิศใต้            ติดต่อกับ   อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณตามแนวหลักเขตที่ 3-4

 

2.   ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

2.1      การคมนาคม

ทางบก   มีถนนสายสำคัญ   1    คือ

          -  ถนนสายทองผาภูมิ สังขละบุรี  ระยะทาง  74  กิโลเมตร  อยู่ในเขตเทศบาล  กิโลเมตร รถโดยสารภายในเขตอำเภอสังขละบุรี   ผ่านเขตจังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวน  สาย ,   ผ่านเขตตำบลหมู่บ้าน    สาย

             ทางน้ำ  ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางน้ำได้ลดความสำคัญลงไป  เนื่องจากความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึ้น  เส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญคือ  แม่น้ำซองกาเรีย  แม่น้ำบีคลี่ และแม่น้ำรันตี  ส่วนใหญ่จะใช้ในการประมง  และฤดูฝนในกรณีเส้นทางถูกตัดขาดอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขื่อนวชิราลงกรณ(เขื่อนเขาแหลม) ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสังขละบุรี  มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปีหนึ่งๆ  เป็นจำนวนมาก 

 

2.2      การไฟฟ้า

ไฟฟ้าในเขตเทศบาลให้บริการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอทองผาภูมิ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน และให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด  ส่วนเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ  ที่ให้แสงสว่างตามถนน  ตรอก  ซอยต่างๆ 

2.3   การประปา

                    เทศบาลตำบลวังกะ  มีกิจการการประปาเป็นของตนเองได้ให้บริการประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล  โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำซองกาเรีย  มีผู้ใช้น้ำประปาจำนวนประมาณ   1,100  ราย

 

2.4   การโทรคมนาคม 

                   การบริการโทรศัพท์มีอย่างทั่วถึง  มีทั้งโทรศัพท์สาธารณะประเภทหยอดเหรียญและแบบใช้บัตร   อีกทั้งยังสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้  ทั้งระบบ   DTAC, TRUE และ GSM และยังมีสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 แห่ง  กระจายเสียงทั้งระบบ FM   และ   AM

 

   2.5  ไปรษณีย์  

                   มีที่ทำการไปรษณีย์บริการ   จำนวน  แห่ง  คือ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอสังขละบุรี

 

3. ลักษณะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    3.1 ทรัพยากรดิน

              ทรัพยากรที่สำคัญของเทศบาล  ได้แก่  ภูเขาและแหล่งน้ำธรรมชาติ  เป็นดินลูกรังขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ  ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น

    3.2 ทรัพยากรน้ำ

              อำเภอสังขละบุรีเป็นอำเภอที่มีความได้เปรียบทางด้านแหล่งน้ำ  เนื่องจากมีทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติที่กว้างใหญ่  และมีฝนตกชุกตลอดฤดูกาล

    3.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                      ประกอบด้วยแม่น้ำรันตี, แม่น้ำบีคลี่, และแม่น้ำซองกาเรีย  ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของอำเภอสังขละบุรี  คุณภาพของน้ำสะอาดโดยไหลมารวมกันเป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ

         

             น้ำฝน

                โดยเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกในอำเภอสังขละบุรี  ประมาณ  2,621.08  มิลลิเมตร  โดยเริ่มตกหนักในช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนกันยายน  ของทุกปี  ในบางปีจะเริ่มตกหนาแน่นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคม  

 

4. ลักษณะทางเศรษฐกิจ

               อาชีพส่วนใหญ่ได้แก่  อาชีพเกษตรกรรม, ประมง, ค้าขายและประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มีโรงแรมและรีสอร์ท  จำนวน  12  แห่ง  ในวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมาพักค้างเป็นจำนวนมาก  ปัญหาด้านเศรษฐกิจประการหนึ่ง   ได้แก่  เรื่องที่ดิน  ซึ่งเป็นที่ดินที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ  จัดสรรให้  มีข้อจำกัดในเรื่องซื้อขายเปลี่ยนมือและบางส่วนเอกสารในการครอบครองที่ดินไม่ชัดเจนเนื่องจากเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

 

          ด้านการอุตสาหกรรม  มีการจ้างงานจำนวนมาก  ได้แก่  หัตถกรรมสิ่งทอ  การตัดเย็บเสื้อผ้าส่งตลาด  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาฝีมือ

         

          การค้าและบริการ   ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีกและบริการ สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค   การกระจายตัวของร้านค้าและบริการจะหนาแน่นบริเวณตลาดเทศบาลตำบลวังกะ มีร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นมา  จำนวน  1  แห่ง  คือ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น   และซุปเปอร์มาเก็ต 1 แห่ง คือ ซีเจเอ็กเพลส

         

 

ตลาดสด  มีตลาดสดที่สำคัญ  แห่ง  คือ  ตลาดเทศบาล และตลาดวัดวังก์ ม.2 ประกอบด้วยอาคารไม้พื้นคอนกรีต  หลัง  กฟผสร้างให้  หลัง  นายสุนทร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  สร้างให้  หลัง 

           ธนาคาร   มีธนาคาร  2  แห่ง  ได้แก่

                   1.  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

                   2.  ธนาคารกรุงไทย

           สินค้าพื้นเมืองที่สำคัญ   ของเทศบาลตำบลวังกะ   ได้แก่     

                            เฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ   ที่ทำจากอำเภอสังขละบุรี 

                          ผ้าทอมือ   จากชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง 

 

5. ลักษณะทางสังคม  

         5.1   ประชากร  

                   เทศบาลตำบลวังกะ  มีประชากรทั้งสิ้น  6,771 คน  แบ่งเป็นชาย  จำนวน  3,449 คน     หญิง จำนวน  3,322 คน   มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,292 ครัวเรือน   อัตราความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยต่อพื้นที่มีจำนวน  609   คน / ตร.กม.

         

ตาราง  สถิติประชากรในเขตเทศบาลตำบลวังกะ  พ.. (2550– 2557)

..

ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวม

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

1,298

1,331

1,917

2,212

2,206

2,221

2,277

2,292

1,641

1,639

2,265

3,210

3,125

3,195

3,434

3,449

1,436  

1,461

2,115

3,066

2,951

3,010

3,331

3,322

3,077

3,100

4,380

6,276

6,076

6,205

6,765

6,771

 

ที่มา   : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังกะ    งานทะเบียนราษฎร

                      ข้อมูลสำรวจเมื่อเดือน กุมภาพันธ์  2557      

                   5.2   การศึกษา

          สถานภาพการศึกษาของอำเภอสังขละบุรี   มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษาสังกัดต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดำเนินการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป    แยกตามสังกัดได้ดังนี้

             โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา               มีจำนวนนักเรียน    1,274    คน  แยกเป็น

                     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                  มีนักเรียน    713      คน

                   -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               มีนักเรียน    561      คน

                                                                    จำนวนครู     53      คน

            โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี            มีจำนวนนักเรียน      2,146   คน   แยกเป็น

                   -  ชั้นอนุบาล                                   มีนักเรียน      363    คน

                   -  ชั้นประถมศึกษา                           มีนักเรียน    1,783   คน

                                                                    จำนวนครู       71     คน

 

           โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม              มีจำนวนนักเรียน      1,291    คน   แยกเป็น

                   -  ชั้นอนุบาล                                  มีนักเรียน     198    คน

                   -  ชั้นประถมศึกษา                            มีนักเรียน     847    คน

                     -  มัธยมศึกษาตอนต้น                      มีนักเรียน     246    คน

                                                                    จำนวนครู      50     คน

 

 ถ่ายโอนมาจาก สังกัดกรมพัฒนาชุมชน

             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ำ

                   -อนุบาล 3 ขวบ                              จำนวนนักเรียน  40  คน

                                                                             จำนวนครู            2   คน

 ถ่ายโอนมาจากกรมศาสนา

            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ

                   -อนุบาล 3 ขวบ                                        จำนวนนักเรียน     94  คน

                                                                             จำนวนครู          คน

            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม

                   -อนุบาล 3 ขวบ                              จำนวนนักเรียน    162   คน

                                                                             จำนวนครู        10   คน

 

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาลสังขละบุรี)

                   -อนุบาล 3 ขวบ                              จำนวนนักเรียน    33   คน

                                                                             จำนวนครู        2    คน

 

    สังกัดการศึกษานอกโรงเรียน   มี    1   แห่ง    รวมนักเรียนทั้งสิ้น  546  คน  

                         - นักเรียนชั้นประถม                    จำนวน           101     คน

                       - นักเรียนชั้น ม.ต้น                       จำนวน           226       คน   

                       - นักเรียนชั้น ม. ปลาย                   จำนวน           219       คน

                       - ครู                                       จำนวน                   คน

         

    5.3   การศาสนาและวัฒนธรรม

                   ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  95 นับถือศาสนาพุทธ  และนับถือศาสนาอื่นๆ   อีกประมาณร้อยละ  ได้แก่   ศาสนาคริสต์   อิสลาม   เป็นต้น

                            ศาสนาสถานในเขตเทศบาล  มีดังนี้

                             วัดพุทธ            มี    วัด 

                                       มัสยิด              มี    แห่ง

                             โบสถ์คริสต์        มี    แห่ง

 

   5.4 วัฒนธรรมและประเพณี

             1. งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  

                   2. งานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลข้าวแช่

                   3. งานผูกข้อมือเดือนเก้า

                    4. งานประเพณีลอยกระทง 

                   5. งานประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์                    

     5.5 สถานที่ท่องเที่ยว

                   ภายในเขตเทศบาลตำบลวังกะ มีภูมิประเทศที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ       ( เขื่อนเขาแหลม)  รอบๆ ริมอ่างเก็บน้ำ และยังมีธุรกิจ  รีสอร์ทและแพพักเกิดขึ้นมากมาย  และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่

                    1.  สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานไม้ยาวที่สุดในประเทศไทย)

                    2.  วัดวังก์วิเวการาม  (วัดหลวงพ่ออุตตมะ)

                    3.  เจดีย์พุทธคยา

                    4.  วัดเก่าจมน้ำ ( วัดหลวงพ่ออุตตมะเดิม )

       5.6    การสาธารณสุข

                    ในเขตเทศบาล มีโรงพยาบาลของรัฐให้ บริการทางการแพทย์ต่อประชาชน  จำนวน  แห่ง  คือโรงพยาบาลสังขละบุรี ซึ่ง เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอสังขละบุรี มีศูนย์บริการ สาธารณสุข  1 แห่ง      และหน่วยควบคุมโรคติดต่อแมลง   แห่ง  

                               สำหรับทางด้านการเจ็บป่วยของประชาชน    จากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรีย

           แบ่งส่วนการบริหารราชการ ออกเป็น  ส่วน  ดังนี้

1.       สำนักปลัดเทศบาล

 -    งานการเจ้าหน้าที่

 -     งานธุรการ

-          งานทะเบียนราษฎร

-          งานสวัสดิการสังคม

-          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-          งานการศึกษา

-          งานวิชาการและแผนงาน

-          งานพัฒนาการท่องเที่ยว

-          งานนิติการ

2.       กองคลัง

-          งานการเงินและบัญชี

-          งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

-          งานธุรการ

-          งานประปา

3.       กองช่าง

      -    งานวิศวกรรม

-          งานสาธารณูปโภค

-          งานธุรการ

-          งานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม