ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมควันและ งดจำหน่าย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง 2564

 

เทศบาลตำบลวังกะ จึงออกประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมควันและงดจำหน่าย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ดังนี้

๑.ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โดมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒.ขอความร่วมมือประชาชน มิให้ดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ที่เทศบาลกำหนดให้เป็นจุดลอยกระทง ทั้งนี้หากเป็นพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามดื่ม ห้ามจำหน่าย เช่น สวนสาธารณะ ถนนสาธารณะ ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี ที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่

3.ควรลอยกระทง ในสถานที่ที่ปลอดภัย อาทิเช่น ท่าน้ำ เรือ หรือโป๊ะ ที่มีลักษณะมั่นคงแข็งแรงหรือริมตลิ่ง ที่มีสภาพพื้นที่ไม่สูงชันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ชิด 

งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นทึ่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

          วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นทึ่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 10 ราย เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนเงินงบประมาณ รายละ 2,000 บาท ในเขตเทศบาลตำบลวังกะ บริเวณ หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังกะ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับงานสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการอบรมการให้บริการการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เที่ยวสังขละบุรี สุขใจ ปลอดภัยชัวร์) ณ จุดชมทิวทัศน์เทศบาลตำบลวังกะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 
???? เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการการท่องเที่ยว
???? เพื่อให้ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)
???? เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรี
???? เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว
 
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวต่างๆในเขตเทศบาลตำบลวังกะ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ ร้านค้าในตลาดสดและร้านค้าทั่วไป รวมถึงผู้ให้บริการยานพาหนะ เรือนำเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ
 
 
 
 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานท่องเที่ยว ลงพื้นที่มอบป้ายผู้ประกอบการปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลวังกะโดยนายกเทศมนตรี นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ ได้มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานท่องเที่ยว ลงพื้นที่มอบป้ายผู้ประกอบการปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลวังกะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่อยู่ในเขตเทศบาล และผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังอำเภอสังขละบุรี

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติภารกิจต่างๆวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ได้มอบหมายให้งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้

 

           - ตัด ตกแต่งหญ้า และกิ่งไม้บริเวณเกาะกลางถนนอุตตมานุสรณ์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

 

          

- ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ในอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เพื่อเตรียมตัวการเปิดการเรียนการสอนต่อไป

 

- ฉีดล้างทำความสะอาดถนน และลานจอดรถโรงพยาบาลคริสเตียน