• เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ไม่พึ่งพายาเสพติดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ โครงการอบรมให้ความรู้ ทางด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีพ.ศ.2562 "กิจกรรมการทำเบเกอรี่และกาแฟสด" ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2562 ให้แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในการฝึกอาชีพการทำเบเกอรี่และกาแฟสด โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีพ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังกะ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และนำผลงานเดินขบวน ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี
  • นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะร่วมกับทางโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเสียหายและรู้วิธีป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ณ.โรงเรียนอุดมสิทธฺศึกษา

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยประธานในพิธี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ นายปกรณ์ น้อยเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ กล่าวรายงานพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ ๘-๑๐ ปี , การประกวดกระทง , การแสดงวัฒนธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ , การแสดงวัฒนธรรมประเพณีของโรงเรียน , การาแสดงวัฒนธรรมของชุมชน , การแสดงสินค้าพื้นถิ่นอาหารพื้นบ้านสินค้าของฝากต่างๆ ฯลฯ พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมที่เข้าแข่งขันฟุตบอล เทศบาลวังกะคัพ ครั่งที่ ๑ การแข่งขันเรือประเภทต่างๆ