• เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ไม่พึ่งพายาเสพติดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ โครงการอบรมให้ความรู้ ทางด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีพ.ศ.2562 "กิจกรรมการทำเบเกอรี่และกาแฟสด" ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2562 ให้แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในการฝึกอาชีพการทำเบเกอรี่และกาแฟสด โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีพ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังกะ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และนำผลงานเดินขบวน ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี
  • นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะร่วมกับทางโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเสียหายและรู้วิธีป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ณ.โรงเรียนอุดมสิทธฺศึกษา

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลวังกะได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชน การรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาล ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลใน

การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

- กิจกรรมการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

- กิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม

- กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับลงทะเบียนผู้ว่างงาน

- กิจกรรมบริการตัดผม

- กิจกรรมบริการฉีดวัคซีนหมา-แมว

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวโรงเรียน

- กิจกรรมการรับชำระภาษี ค่าขยะ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

- กิจกรรมการขอใบอนุญาตก่อสร้าง บริการรับแจ้งเรื่องขอมีถังขยะ และใบอนุญาตต่างๆ

- กิจกรรมการดับเพลิงเบื้องต้น

- กิจกรรมฝึกอาชีพ (ระยะสั้น)