• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนใน

เขตเทศบาล ให้สามารถนำมาแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็น

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ บริเวณเจดีย์พุทธคยา หมู่ ๒ บ้านวังกะ และถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู 

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมรับปรึกษาปัญหาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

- กิจกรรมการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

- กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ คำร้องต่างๆ และรับลงทะเบียนผู้ว่างงาน

- กิจกรรมการให้คำปรึกษางานทะเบียนราษฎร

- กิจกรรมการรับชำระภาษี ค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมต่างๆ

- กิจกรรมการขอใบอนุญาตก่อสร้าง บริการรับแจ้งเรื่องขอมีถังขยะ และใบอนุญาตต่างๆ

- กิจกรรมการดับเพลิงเบื้องต้น

  - กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น/ตรวจคัดกรองตาต้อกระจก

- กิจกรรมบริการตัดผมชาย (ฟรี)

- กิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันในสุนัขและแมว 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวโรงเรียน

- กิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัย และฝึกทำขนมดอกบัว