• เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ไม่พึ่งพายาเสพติดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ โครงการอบรมให้ความรู้ ทางด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีพ.ศ.2562 "กิจกรรมการทำเบเกอรี่และกาแฟสด" ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2562 ให้แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในการฝึกอาชีพการทำเบเกอรี่และกาแฟสด โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีพ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังกะ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และนำผลงานเดินขบวน ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี
  • นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะร่วมกับทางโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเสียหายและรู้วิธีป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ณ.โรงเรียนอุดมสิทธฺศึกษา

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนใน

เขตเทศบาล ให้สามารถนำมาแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็น

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ บริเวณเจดีย์พุทธคยา หมู่ ๒ บ้านวังกะ และถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู 

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมรับปรึกษาปัญหาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

- กิจกรรมการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

- กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ คำร้องต่างๆ และรับลงทะเบียนผู้ว่างงาน

- กิจกรรมการให้คำปรึกษางานทะเบียนราษฎร

- กิจกรรมการรับชำระภาษี ค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมต่างๆ

- กิจกรรมการขอใบอนุญาตก่อสร้าง บริการรับแจ้งเรื่องขอมีถังขยะ และใบอนุญาตต่างๆ

- กิจกรรมการดับเพลิงเบื้องต้น

  - กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น/ตรวจคัดกรองตาต้อกระจก

- กิจกรรมบริการตัดผมชาย (ฟรี)

- กิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันในสุนัขและแมว 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวโรงเรียน

- กิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัย และฝึกทำขนมดอกบัว