• เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ไม่พึ่งพายาเสพติดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ โครงการอบรมให้ความรู้ ทางด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกะ ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีพ.ศ.2562 "กิจกรรมการทำเบเกอรี่และกาแฟสด" ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2562 ให้แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในการฝึกอาชีพการทำเบเกอรี่และกาแฟสด โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
  • เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปีพ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังกะ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และนำผลงานเดินขบวน ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี
  • นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะร่วมกับทางโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเสียหายและรู้วิธีป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ณ.โรงเรียนอุดมสิทธฺศึกษา

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ2562

เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดวังก์วิเวการาม และสภาวัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์เป็นประจำทุก วันขึ้ัน  14-15 ค่ำ เดือน10 และวันแรม 1ค่ำ เดือน10 ในปีนี้ตรงกับวันที่ 12-14 กันยายน 2562 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่ 12 กันยายน 2562

- ช่วงเย็นประชาชนนำตุงกระดาษ ดอกไม้ธูปเทียน บูชาองค์พระเจดีย์ ปล่อยโคมเล่นโคม ถวายเครื่องบูชาลงเรือ พระภิกษุสามเณรเจริญพระพุทธมนต์ 12 ตำนานครบทุกบท

วันที่ 13 กันยายน 2562

- ช่วงเช้าพระภิกษุสามเณรสมาทานศีลบูชาสะเดาเคราะห์ ถวายเครื่องบูชาลงเรือ ตักบาตรน้ำตาลทราย นำมันงาที่ลานเจดีย์พุทธคยา

- 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

- 13.30 น. ตักบาตรดอกไม้

- 18.00 น. ประชาชนนำดอกไม้ธูปเทียน บูชาองค์พระเจดีย์ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ปล่อยโคมเล่นโคม

- 20.00 น. พระภิกษุสวดมงคลสะเดาะเคราะห์ เผาธูป จุดเที่ยนสะเดาะเคราะห์

วันที่ 14 กันยายน 2562

- เวลา 9.00 น. เคลื่อนขบวนแห่เรือลอยลงแม่น้ำ