• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)

เทศบาลตำบลวังกะ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ2562

เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดวังก์วิเวการาม และสภาวัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์เป็นประจำทุก วันขึ้ัน  14-15 ค่ำ เดือน10 และวันแรม 1ค่ำ เดือน10 ในปีนี้ตรงกับวันที่ 12-14 กันยายน 2562 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่ 12 กันยายน 2562

- ช่วงเย็นประชาชนนำตุงกระดาษ ดอกไม้ธูปเทียน บูชาองค์พระเจดีย์ ปล่อยโคมเล่นโคม ถวายเครื่องบูชาลงเรือ พระภิกษุสามเณรเจริญพระพุทธมนต์ 12 ตำนานครบทุกบท

วันที่ 13 กันยายน 2562

- ช่วงเช้าพระภิกษุสามเณรสมาทานศีลบูชาสะเดาเคราะห์ ถวายเครื่องบูชาลงเรือ ตักบาตรน้ำตาลทราย นำมันงาที่ลานเจดีย์พุทธคยา

- 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

- 13.30 น. ตักบาตรดอกไม้

- 18.00 น. ประชาชนนำดอกไม้ธูปเทียน บูชาองค์พระเจดีย์ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ปล่อยโคมเล่นโคม

- 20.00 น. พระภิกษุสวดมงคลสะเดาะเคราะห์ เผาธูป จุดเที่ยนสะเดาะเคราะห์

วันที่ 14 กันยายน 2562

- เวลา 9.00 น. เคลื่อนขบวนแห่เรือลอยลงแม่น้ำ