• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)

เทศบาลตำบลวังกะ ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดำเนินโครงการโดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

2.จัดกิจกรรมฝึกอบรมคณะครูผู้รับผิดชอบและตัวแทนนักเรียน เพื่อเป็นแกนนำและเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ชุมชนที่ต้นทาง และการดำเนินงานของธนาคารขยะ โดยมีหลักสูตรดังนี้

- หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- หลักสูตรการจัดตั้งและการบริหารจัดการธนาคารขยะ เทศบาลตำบลวังกะ

3.ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เห็นผลลัพธ์และเกิดต้นแบบด้านการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน อีกทั้งเพื่อให้เกิดการขยายผลของกิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวังกะ

4.จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน

       5.กิจกรรมที่ดำเนินการในกลุ่มแกนนำผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ  

       - อบรมเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับการลดภาวะโลกร้อน

       - อบรมเรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกด้วยถังกำจัดขยะอินทรีย์และประโยชน์ของถังกำจัดขยะอินทรีย์

       - อบรมเรื่อง การทำเสวียนใส่ขยะอินทรีย์จำพวกเศษใบไม้ เศษหญ้า

       - กลุ่มเป้าหมายทำถังกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนของตนเองและสร้างเครือข่ายโดยแนะนำเพื่อนบ้านในระแวกข้างเคียง

       - ประธานชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ร่วมกันติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากถังกำจัดขยะอินทรีย์

 

6.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการโครงการ และสรุปรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารให้รับทราบ

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่ 13 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2562   ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลวังกะ