• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)

เทศบาลตำบลวังกะ ดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการหน้าบ้านน่ามอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีการดำเนินงาน

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาของชุมชนหรือสิ่งที่ชุมชนต้องการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ

2. ขออนุมัติโครงการดังกล่าว

 3. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ

4. ประชุมเตรียมความพร้อมของโครงการ

5. ดำเนินการโดยมีกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

- ประชุมผู้นำชุมชนเพื่อร่วมกันหาข้อสรุปการดำเนินงานโครงการ

- ประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชนและตัวแทนครัวเรือนของแต่ละคุ้ม ดังนี้

  - รูปแบบกิจกรรม หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินกิจกรรม

 - ข้อดีของกิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง

 - แต่ละครัวเรือนพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองและมีการจัดการขยะ มูลฝอยในครัวเรือนที่เหมาะสม 

- แต่ละคุ้มพัฒนา ปรับปรุง สภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ของตนเองและมีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในคุ้ม รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงบ้านพักขยะ

- ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นของกิจกรรม

 - คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินกิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง ณ คุ้มบ่อน้ำ, คุ้มศีลห้าและคุ้มลุงเกริ๊ก ชุมชนวัดสมเด็จ พร้อมทั้งสรุปผล

 - มอบป้ายพร้อมเกียรติบัตร คุ้มต้นแบบโครงการหน้าบ้านน่ามอง ให้แต่ละคุ้มตามลำดับ การตัดสิน และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนบ้านที่ร่วมกิจกรรมของแต่ละคุ้ม

6. สรุปรายงานผลการดำเนินการ

7. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนพฤษภาคม  2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2562

8. สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนวัดสมเด็จ 3 คุ้ม ได้แก่ คุ้มบ่อน้ำ, คุ้มศีลห้า และคุ้มลุงเกริ๊ก