• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)

โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม

โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม

(ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒๒ ก.ค. ๖๒  ถึง - ๓๑ ก.ค. ๖๒)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการามเห็นว่ากิจกรรมการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา    

เด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กนักเรียนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม ผู้ปกครองกับครูประจำชั้น ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และครู ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กนักเรียนในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพื่อน การเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเด็กนักเรียน ขณะที่อยู่บ้านและเพื่อแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข และพัฒนาเด็กนักเรียน ที่อยู่ในความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองกับครูประจำชั้น

๒. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งจากที่ศูนย์เด็กเล็กและทางบ้าน

๔. เพื่อให้ครูประจำชั้น ได้ทราบถึงพฤติกรรมอันพึงและไม่พึงประสงค์ของเด็กนักเรียนในขณะที่อยู่บ้าน

เป้าหมาย

๑ เชิงคุณภาพ

๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้

๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุขนิสัยที่ดี

๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตสามารถหลีเลี่ยงป้องกันภัยอันตรายและพฤติกรรม

         ที่ไม่พึงประสงค์ได้

๑.๔ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม

๑.๕ เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

๒ เชิงปริมาณ

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน ๑๔๔ คน