• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ       

 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

(ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)

(ระยะเวลาดำเนินการ วันศุกร์  ที่  ๑๓  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒)

เนื่องจากว่าปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีทำให้เด็กและเยาวชนไทยรับรู้วัฒนธรรมต่างชาติ เกิดการเลียนแบบและเอาอย่างได้ทั่วถึงอย่างรวดเร็วจนละเลยวัฒนธรรมที่ดีงามและความชาญฉลาดของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดและท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ชั่วลูก    ชั่วหลาน ไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่การทำขนมกล้วย ซึ่งนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน เช่นกล้วย ใบตอง มะพร้าว นำมาทำขนมกล้วย ทั้งยังเป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  โดยมีวิทยากรมาทำขนมกล้วยให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งสี่ด้านไปพร้อมกัน  คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม 

และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย

๓. เพื่อให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย

เป้าหมาย

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ

เด็กปฐมวัย และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๔ คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

เด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้ง

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลวังกะ/ แผนงานการศึกษา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและกิจกรรมตามหลักสูตร

๒ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การบริหาร

จัดการและกิจกรรมตามหลักสูตร แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น