• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ

วัน พุธ ที่ ๗  เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งใหญ่  พระองค์ทรงคอยบำบัดทุกข์  บำรุงสุขให้ปวงชนชาวไทย  พระองค์ท่านได้ทรงจัดตั้งโครงการต่าง ๆ  ขึ้นเพื่อที่จะให้ปวงชนชาวไทยได้มีอาชีพติดตัว  มีรายได้เลี้ยงครอบครัว  พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของประชาชนทุกคน  สมแล้วที่เราประชาชนชาวไทยได้ขนานนามพระองค์ว่า“แม่หลวงของไทย”และพร้อมกันนี้ได้ถือเอาวันเฉลิม พระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวันแม่แห่งชาติ

นอกจากนี้ยังมีอีกบุคคลหนึ่ง   ที่เป็นผู้มีพระคุณสูงสุด ทะนุถนอมเรามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์และเมื่อลูกได้ออกมาลืมตาดูโลก  ก็ยังเป็นผู้อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะให้ลูกได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี   ในวันข้างหน้า ยอมสละทุกอย่างเพื่อลูก ท่านผู้นี้คือ  “แม่บังเกิดเกล้า” พระคุณของแม่นั้นหาสิ่งใดมาเปรียบปานมิได้เพราะท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อครอบครัวและสังคม แม่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง  ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความรัก  ความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่  จึงสมควรแล้วที่ผู้เป็นลูกจะเคารพยกย่องเทิดทูน ด้วยความกตัญญูกตเวที  ซึ่งเป็นคุณธรรมของคนดี  และผู้ที่มีจิตใจที่เจริญแล้ว และสมควรที่สังคม จะยกย่องให้เกียรติและรำลึกถึงผู้เป็นแม่ตลอดไป

จากบทบาทและความสำคัญของ“แม่”ผู้มีพระคุณอย่างใหญ่หลวง  สำหรับบุคคลทุกคนและประชาชนชาวไทยทั้งปวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ จึงเห็นควรให้มีการจัดงานวันแม่ขึ้น  โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเทิดทูนพระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความรัก และความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาแล้ว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเทิดทูน และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ

๒. เพื่อเป็นการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่  ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ และได้แสดงออกซึ่งความรัก  ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่

๓. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนึกในหน้าที่  และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการสั่งสอนอบรมและดูแลลูก

๔. เพื่อที่คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับความสุข และความอบอุ่นจากการที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

๕. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป

 

เป้าหมาย

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ

              คณะครูผู้ดูแลเด็ก   เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ จำนวน ๒๐๐ คน

                    ๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                         -  การเทิดทูน และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ

-  เป็นการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่  ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ และได้แสดงออกซึ่งความรัก  ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่

-  ผู้เป็นแม่ได้สำนึกในหน้าที่  และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการสั่งสอนอบรมและดูแลลูก

-  เป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา(๒๕๖๑-๒๕๖๔)เทศบาลตำบลวังกะ/แผนพัฒนาการศึกษา

          ๑.  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

                    ๒.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                 ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  การบริหารจัดการและกิจกรรมตามหลักสูตร

                 แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๒  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น