• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)

โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมสืบค้นและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมสืบค้นและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2563

ภูมิปัญญาการทำขนมจีน

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา : นางศรีพลอย  สังข์ขจร  เกิดวันที่ 27 มีนาคม 2498  บ้านเลขที่ 9/1  หมู่ 1  ต.หนองลู  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี  ปัจจุบัน อายุ 65 ปี อาชีพ ทำขนมจีน เรียนรู้และสืบทอดการทำขนมจีนมาจากมารดา  ตั้งแต่อายุ 11 ปี  เริ่มทำขายเป็นอาชีพเมื่ออายุ 15 ปีเป็นต้นมา  ขนมจีนเป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่นิยมรับประทาน และเป็นอาหารมงคลที่ใช้ในพิธีงานแต่งงาน  งานบุญ  งานบวชและงานมงคลต่าง ๆ ของชาวกะเหรี่ยง

 

ภูมิปัญญาการทำขนมวงและขนมถ้วย

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา : นางซองเจ่ง  ปู่น้อย  เกิดวันที่ 1  พฤศจิกายน  2509  บ้านเลขที่ 54/1  หมู่ 3  ต.หนองลู  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี  ปัจจุบัน อายุ 54 ปี อาชีพแม่บ้าน  เรียนรู้มาจากการนำสูตรมาจากผู้อื่นและนำมาปรับสูตรใช้