"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา​เด็กจมน้ำ" ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังกะ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการป้องกันเด็กจมน้ำและวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ