งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ผู้พิการ

วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.10 น. งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและติดตามการทำงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  บ้านผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุติดบ้าน/ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลวังกะ หมู่ 1 บ้านนิเถะ และหมู่ 3 บ้านไหล่น้ำ