เทศบาลตำบลวังกะ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19

     วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลวังกะ นำโดยนายรอน สืบยิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สถานประกอบการต่างๆดังนี้ ร้านตำอร่อย ร้านศรีแดง ร้านรุ่งอรุณ และตลาดสดเทศบาลฯ โดยเน้นย้ำสถานประกอบการและร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ เน้นการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ