ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ จะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564

ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ จะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564
 
????โดยมีข้อปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การใช้ตลาดใสสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
????ผู้ประกอบการค้าต้องปฏิบัติดังนี้
1.ผู้ประกอบการ จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้น โดยชุดตรวจ Antigen test kit ATIK) หรือการตรวจ RT-PCR โดยมีผลยืนยันการตรวจ ไม่เกิน 5 วัน
2.ผู้ประกอบการจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019covid-19) 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
3. ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T (distancing) อย่างเคร่งครัด
4. สำหรับกรณีผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และรักษาหายแล้ว ต้องมี เอกสารยืนยันหรือแสดงได้ว่า ได้รับการรักษาและหายเป็นปกติและได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยชุดตรวจ Antigen test kit(ATK) หรือการตรวจ RT-PCR โดยมีผลยืนยันการตรวจ ไม่เกิน 5 วัน
????ผู้มาใช้บริการ
1.ผู้มาใช้บริการ จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เบื้องต้น โดยชุดตรวจ Antigen test kit ATK) หรือการตรวจ RT-PCR โดยมีผลการตรวจไม่เกิน 5 วัน หรือ
2. ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
3.ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T (distancing) อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้จะต้องเข้าประกอบกิจการหรือมาใช้บริการในช่องทางที่เทศบาลตำบลวังกะ ได้กำหนดไว้ เท่านั้น เพื่อดำเนินการตามมาตรการคัดกรองโรค โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่
 
⏰ระยะเวลาการเปิด-ปิดตลาด
????ตลาดสดเทศบาล เปิดเวลา 06.00-16.00 น.
เขตผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
????ตลาดผักเช้า เปิดเวลา 06.00 - 11.00น.