มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสด และบริเวณเขตผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

????????????มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสด และบริเวณเขตผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด
เทศบาลตำบลวังกะจึงได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านตลาดสด และบริเวณเขตผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดสด และ ตลาดโต้รุ่ง) โดยยกเว้นการเก็บค่าเช่าหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 1 -30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทา