งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานท่องเที่ยว ลงพื้นที่มอบป้ายผู้ประกอบการปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลวังกะโดยนายกเทศมนตรี นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ ได้มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานท่องเที่ยว ลงพื้นที่มอบป้ายผู้ประกอบการปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลวังกะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่อยู่ในเขตเทศบาล และผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังอำเภอสังขละบุรี