งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นทึ่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

          วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นทึ่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 10 ราย เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนเงินงบประมาณ รายละ 2,000 บาท ในเขตเทศบาลตำบลวังกะ บริเวณ หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3