ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมควันและ งดจำหน่าย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง 2564

 

เทศบาลตำบลวังกะ จึงออกประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมควันและงดจำหน่าย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ดังนี้

๑.ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โดมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒.ขอความร่วมมือประชาชน มิให้ดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ที่เทศบาลกำหนดให้เป็นจุดลอยกระทง ทั้งนี้หากเป็นพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามดื่ม ห้ามจำหน่าย เช่น สวนสาธารณะ ถนนสาธารณะ ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี ที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่

3.ควรลอยกระทง ในสถานที่ที่ปลอดภัย อาทิเช่น ท่าน้ำ เรือ หรือโป๊ะ ที่มีลักษณะมั่นคงแข็งแรงหรือริมตลิ่ง ที่มีสภาพพื้นที่ไม่สูงชันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ชิด