ข่าวกิจกรรม

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์  2565 เทศบาลตำบลวังกะ ได้ดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาอุตตมะประชาคม ฝั่งมอญ  เพื่อรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 การชำระค่าขยะมูลฝอย ค่าภาษีต่างๆ สำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพิ่มเติม เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และบริการด้านสุขภาพ การประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่