ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2565

“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลวังกะ” ประจำปีงบประมาณ 2565

       เทศบาลตำบลวังกะ โดยนายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับภารกิจงาน  ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลวังกะ” ประจำปีงบประมาณ 2565เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลวังกะ ประกอบด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังกะให้ประสบความสำเร็จ