ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ

รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทสบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทสบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) เอกสารแนบ