คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน เอกสารแนบ