คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เอกสารแนบ