ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมควันและ งดจำหน่าย งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง

      ด้วยเทศบาลตำบลวังกะมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเรื่องอุบัติเหตุและอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อให้การทำกิจกรรมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังกะ เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

       1. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บังไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โดมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

       2. ขอความร่วมมือประชาชน มิให้ดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ที่เทศบาลกำหนดให้เป็นจุดลอยกระทง ทั้งนี้หากเป็นพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามดื่ม ห้ามจำหน่าย เช่น สวนสาธารณะ ถนนสาธารณะ ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี ที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่

      3. ควรลอยกระทง ในสถานที่ที่ปลอดภัย อาทิเช่น ท่าน้ำ เรือ หรือโป๊ะ ที่มีลักษณะมั่นคงแข็งแรงหรือริมตลิ่ง ที่มีสภาพพื้นที่ไม่สูงชันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ชิด 

มาตรการการจำหน่ายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลและเขตผ่อนผัน ให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

????????????ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ
เรื่อง มาตรการการจำหน่ายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลและเขตผ่อนผัน
ให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
บัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด ในพื้นที่ได้ลดน้อยลง ประกอบกับการบริหารจัดการพื้นที่ในเรื่องการจราจร เพื่อต้อนรับฤดูกาล การท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังกะ เทศบาลตำบลวังกะ จึงขอปรับเปลี่ยน ลดมาตรการและขอประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติ ให้ผู้ประกอบการค้าและประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะและเขตผ่อนผัน
ให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดังต่อไปนี้
????ผู้ประกอบการค้า ประชาชนผู้มาใช้บริการ ต้องหมั่นล้างมือเป็นประจำเพื่อป้องกันการติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคโดยการสัมผัส
????ผู้ประกอบการค้า ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่มีการประกอบกิจการ
????ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
⏰ระยะเวลาการเปิด-ปิด การจำหน่ายสินค้าในตลาดสดและเขตผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
1. ตลาดสดแผง/ล็อค/บริเวณเต้นท์ขายสินค้าเปิดเวลา 04.00 น. - 18.00 น.
2. ตลาดเช้าแผงลอย(ตลาดผัก) เปิดเวลา 04.00 น. - 12.00 น.
3. ตลาดโต้รุ่งแผงลอย(ตลาดเย็น) เปิดเวลา 14.00 น. - 22.00 น.
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
 

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้า ถนนสายวัฒนธรรมสังขละบุรี

เทศบาลตำบลวังกะกำลังจะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว "ถนนสายวัฒนธรรมสังขละบุรี" จึงประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้า
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะ
ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
 
 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เทศบาลตำบลวังกะ เปิดให้ยื่นขอต่อสัญญาเช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาล (แผงว่าง) เทศบาลตำบลวังกะได้ดำเนินการสำรวจแผงตลาด พบว่ามีแผงว่างจำนวนทั้งสิ้น 34 แผง
  2. เทศบาลตำบลวังกะ รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
  3. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เปิดกิจการโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และแพเพื่อการท่องเที่ยว
  4. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสด และบริเวณเขตผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ