รายงานผลคะแนนแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายงานผลคะแนนแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เอกสารแนบ