• เทศบาลตำบลวังกะร่วมกับวัดศรีสุวรรณและประชาชน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุวรรณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
  • งานพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลวังกะ "กิจกรรมอบรมทำเครื่องจักสานจากเส้นพลาสติก" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประกอบอาชีพต่อไป
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกะ
  • เทศบาลตำบลวังกะ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
  • เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563
  • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังกะ ชั่วคราว)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เอกสารแนบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เอกสารแนบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1เอกสารแนบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เอกสารแนบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564เอกสารแนบ