แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)

9.การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลในท้องถิ่น ประจำเดือน ก.ค. 2566

9.การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลในท้องถิ่น ประจำเดือน ก.ค. 2566

8.การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลในท้องถิ่น ประจำเดือน พ.ค. 2566

8.การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลในท้องถิ่น ประจำเดือน พ.ค. 2566

00.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตรผู้สูงอายุ 2566

เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ขอขอบคุณนาย วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ
ที่จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตรสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2566