แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

เอกสารแนบ

แผนดำเนินงานปี2563

แผนดำเนินงานปี2563 เอกสารแนบ

แผนการดาเนินงาน 2562

ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ

แผนดำเนินงานปี2563

แผนดำเนินงานปี2563 เอกสารแนบ

แผนการดำเนินงาน2561

แผนการดำเนินงาน2561 เอกสารแนบ