เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(เอกสารแนบ)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

เอกสารแนบ