การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการการทุจริตของเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2565

       - เอกสารแนบ 1

       - เอกสารแนบ 2

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลวังกะ

ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลวังกะ

เจตนารณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นเทศบาลตำบลวังกะ

เจตนารณ์การป้องกันเเละต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นเทศบาลตำบลวังกะ