แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์????????????
ประกาศเทศบาลตำบลวังกะ เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565
????ยื่นแบบแสดงรายการป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะ
????ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565