มอบถุง​ยังชีพแก่​ผู้ที่ได้รับผลกระทบ​จากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังกะ
นำโดยนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบหมายให้ท้องถิ่นแต่ละที่สำรวจจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและให้จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยตามระเบียบที่กำหนด เช่น ผู้ถูกกักกันควบคุมโรค ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ฯลฯ