กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพทย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพทย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 เอกสารแนบ