ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

     - โครงสร้าง

     - อำนาจหน้าที่ของเทสบาลตำบลวังกะ

     - สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลวังกะ

     - ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร