งานสาธารณสุข

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การจักการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2567 เขียนโดย Super User 73
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 เขียนโดย Super User 82
การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ เขียนโดย Super User 160
คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เขียนโดย Super User 156
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกะ เรื่อง การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เขียนโดย Super User 154
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นพ่นยาหมอกควันป้องกันยุงลาย เขียนโดย Super User 173
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพ่นยาหมอกควัน เพื่อควบคุมการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออก เขียนโดย Super User 183
เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย Super User 231
เก็บตัวอย่างอาหารและตรวจสารปนเปื้อน ณ.ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะ เขียนโดย Super User 221
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เขียนโดย Super User 165
ประกาศ เรื่อง นโยบายการ/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 159
ฐานข้อมูลตลาดสด เทศบาล เขียนโดย Super User 169
ฐานข้อมูลตลาดสดเทศบาล เขียนโดย Super User 201
มาตรการการจำหน่ายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลและเขตผ่อนผัน ให้มีการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) เขียนโดย Super User 554
แผนการดำเนินงาน/นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 2564-2565 เขียนโดย Super User 167
เทศบาลตำบลวังกะ ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เขียนโดย Super User 455