การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการการทุจริตของเทศบาลตำบลวังกะ ประจำปีงบประมาณ 2565

       - เอกสารแนบ 1

       - เอกสารแนบ 2