ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะ ???? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

???? กิจกรรมโครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตำบลวังกะ ????
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
???? นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ และหน่วยงานเทศบาลตำบลวังกะเห็นความสำคัญของการป้องกันภัยและเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยในชุมชน
เพื่อคณะครู เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดภัยและสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุ
???? มีการฝึกซ้อม 3 ขั้นตอน
- การเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- ฝึกซ้อมสถานการณ์เผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายมายังจุดรวมพล
บริหารงานโดย นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ