ประกาศเปิดรับสมัคร ศูนย์พัฒนาเดกเล็กวัดวังกวิวกาม รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

???? ประกาศเปิดรับสมัคร ????
" ศูนย์พัฒนาเดกเล็กวัดวังกวิวกาม รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 "
รับดับปฐมวัย 2-3 ปี ( อายุ 2.6 ปี 2.9 ปี)
ระดับปฐมวัย 3-4ปี ( อายุ 3 ปี 3.9 ปี) ตั้งแต่วันที่ 1-29 ก.พ 2567
รับสมัครตั้งแต่เวลา 08.30 15.30 น. สอบถามโทร 080-1595935"
????เอกสารหลักฐานการสมัคร
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ใบเกิด)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)
- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา)
- สำเนาบัตรประชาชน (มารดา)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (มารดา)
(เอกสารอย่างละ 1 ฉบับ)