โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้การจัดการทำถังขยะเปียกเป็นไปอย่างถูกวิธี (แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY)

เทศบาลตำบลวังกะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำ
ถังขยะเปียก ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
เพื่อให้การจัดการทำถังขยะเปียกเป็นไปอย่างถูกวิธี (แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY)