"ไม่รับของขวัญ" นโยบายจากนายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ

"ทำงานโปร่งใส เพื่อพี่น้องประชาชน" 

นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ  มีนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่