ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยว

เทศการอาหาร 5 เชื้อชาติ

ประวัติแหล่งท่องเที่ยวโดยย่อ

     มีการจัดพื้นที่ให้จำน่ายสินค้าต่างๆ พร้อมชมการสาธิตทำอาหาร เช่น ขนมทองโย๊ะแกงฮังเลหม้อยักษ์ จำหน่ายสินค้าพร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน พื้นเมือง

 

ระยะเวลา

     ช่วงสิ้นปีถึงวันขึ้นปีใหม่

 

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

        การสาธิตทำอาหารประจำ 5 เชื้อชาติของชาวสังขละบุรี อันแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม