ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า

ประวัติแหล่งท่องเที่ยวโดยย่อ

     งานประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้าเป็นประเพณีที่ชาวกะเหรี่ยงปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี จัดขึ้นในระหว่างวันขึ้น 8-15 ค่ำเดือน 9 จากความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงในอดีตที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีขวัญเป็นของตนเอง การผูกข้อมือรับขวัญจึงเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเรียกรับขวัญลูกหลานของตนให้กลับมาอยู่กับตัว โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมีการผูกข้อมือเรียกขวัญลูกหลาน ขอขมาต่อผู้ใหญ่และการรับพรจากผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน  จึงเรียกประเพณีของชาวกะเหรี่ยงนี้ว่า“งานผูกข้อมือเดือนเก้า” 

 

ระยะเวลา

     ช่วงเดือนสิงหาคม

 

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

   ประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้าขึ้นทุกปี จัดขึ้นเพื่อธำรงรักษาประเพณีของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในการผูกข้อมือจะมีบายศรีสู่ขวัญซึ่งประกอบด้วย ข้าวเหนียว ข้าวต้ม ขนม ผลไม้ และด้ายผูกข้อมือ จากนั้นผู้ใหญ่ในหมู่ลบ้านจะมารวมตัวกัน (มักจัดกิจกรรมภายในวัด) เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนจะมาร่วมงานผูกข้อมือ รับศีลรับพรจากพระสงฆ์และทำพิธีการผูกข้อมือ อีกทั้งยังมีการแสดงพื้นเมืองกะเหรี่ยง การละเล่นพื้นบ้านต่างๆและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน มีการพบปะพูดคุยกันสร้างความผูกพันและความสามัคคีแก่คนในชุมชน