ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยว

ถนนคนเดินสังขละบุรี(เทศบาลตำบลวังกะ)

ประวัติแหล่งท่องเที่ยวโดยย่อ

     เทศบาลตำบลวังกะ ร่วมกับชมรมถนนคนเดินสังขละบุรี  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมนันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยวในวันหยุด จึงได้จัดโครงการถนนคนเดินขึ้น โดยจัดขึ้น ทุกวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ระยะเวลา

     พฤศจิกายน-เมษายน

เวลา 17.00น.-22.00น.

 

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

        เป็นแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตเทศบาลให้เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ใช้เป็นเวทีในการแสดงออกทั้งงานดนตรีท้องถิ่น การแสดงท้องถิ่น การแสดงสินค้าพื้นเมือง ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้มาเยี่ยมเยียนอำเภอสังขละบุรี ชมศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย บริเวณถนนคนเดินเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี