ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลวังกะได้รับประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป

งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังกะโดย นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ได้รับประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยกรรมการผู้ประเมิน กรมอนามัย และสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี