ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เพื่อ - เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
???? นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ พร้อม
???? นางสาวพรพิมล เส็งเจริญสุข ท้องถิ่นอำเภอสังขละบุรี ลงพื้นที่เพื่อ -
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป