ข่าวกิจกรรม

การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการ ทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

 

???? เกียรติบัตรแสดงความยินดีให้ไว้เพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 ระดับ ผ่าน
เทศบาลตำบลวังกะเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการ ทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม