ข่าวกิจกรรม

รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
เรื่อง การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และแนวทางการ
จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
--------------------------------------------------------------------------
โดยใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินโครงการฯ
.........................................................................................................................................
บริหารงานโดย นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ